Agnieszka Sienkiewicz

"Spółki z Grupy Polmlek współpracują z Panią Joanną Mikołajczak od 2013 roku w programach dotyczących rozwoju zarządzania, a także w zakresie szkoleń z umiejętności miękkich – szczególnie komunikacji i współpracy - dla naszych kierowników i pracowników. Pani Joanna Mikołajczak wspierała także naszych menedżerów zarządzających w formie konsultacji (coachingu). Współpraca pomiędzy naszymi firmami jest stała i jesteśmy z niej zadowoleni widząc pozytywne efekty rozwoju kompetencji i usprawnień wprowadzanych w firmie.

W ostatnich dwóch latach zleciliśmy firmie perform między innymi takie projekty jak zaprojektowanie procesu rozmów rozwojowych, stworzenie modelu kompetencji, narzędzi oceny oraz facylitowanie warsztatów szkoleniowych. Pani Joanna prowadziła także dla nas kilkumiesięczne procesy konsultacji w formie coachingu dla członków kadry zarządzającej.

Polecam firmę perform jako profesjonalnego partnera w procesach wdrożeń, warsztatów i szkoleń z umiejętności miękkich."


Paweł Nowak

"I have been having a chance to co-operate with Joanna for almost 3 years. She helped us in very effective way to coach key people in our organization to expand theirs capabilities. I am receiving very positive feedbacks from our staff regarding her workshops and case studies. I had an opportunity to work with her very close in the past. Joanna was the only person who helped me realize the real change which has happened after my previous promotion. She was very professional and frank with me."


Małgorzata Kozieł

"Panią Joannę Mikołajczak znam już ponad 5 lat i współpracowałam z nią w kolejnych dwóch firmach. W listopadzie 2017 roku rozpoczęłyśmy stałą współpracę w firmie Cerrad. Trwa ona do dziś i będzie kontynuowana. Pani Joanna Mikołajczak jest zarówno cennym doradcą dla menedżerów zarządzających, jak i skutecznym moderatorem warsztatów oraz trenerem umiejętności miękkich. W ostatnim czasie pracowaliśmy między innymi nad takimi tematami jak wypracowanie procesu New Product Development, polepszenie komunikacji i współpracy międzydziałowej, proces reorganizacji Działu HR […] warsztat/ szkolenie dla kadry zarządzającej dotyczące zarządzania zespołem, lepszej komunikacji i współpracy, […] szkolenie z zarządzania projektami dla menedżerów i specjalistów.

Otrzymuję pozytywne opinie zarówno od kadry zarządzającej firmy, jak i naszych pracowników dotyczące warsztatów i szkoleń przeprowadzonych przez konsultantów firmy perform. Polecam panią Joannę Mikołajczak jako profesjonalnego doradcę, trenera i moderatora, a jej firmę perform jako rzetelnego partnera w biznesie."


Joanna Kostrzewa

"I had a chance to meet Joanna at AXA Assistance, where I had a role of HR Manager, and at that time Joanna was responsible, as external consultant and trainer, for managing and conducting development program for high potentials of all AXA companies in Poland. Based on that experience I can recommend Joanna as a highly qualified partner, who is able to combine broad HR know-how with impressive experience."


Agnieszka Surowiec

"Zdolności interpersonalne Pani Joanny oraz jej umiejętności budowania relacji sprawiły, że nasza współpraca zawsze przebiegała w atmosferze życzliwości oraz wzajemnej współpracy. Wszystkie spotkania, Pani Joanna poprzedza dokładnym badaniem potrzeb uczestników, następnie zawsze są poprowadzone zgodnie z planem, który jest szyty na miarę organizacji. Dodatkowym atutem Pani Joanny jest elastyczność i dostrzeganie potrzeb organizacji.

Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Panią Joannę. Wysoka jakość i innowatorski sposób prowadzenia spotkań przez Panią Joannę z pewnością zaowocuje kontynuacją współpracy w przyszłości."


Katarzyna Grabowska

"Współpracujemy z panią Joanną Mikołajczak z firmy perform od 2016 roku. Tematyka współpracy dotyczy moderowania warsztatów w ramach programu Diversity&Inclusion oraz konsultacji dla kadry zarządzającej prowadzonych przez Panią Joannę Mikołajczak w formie coachingu.

W ostatnich dwóch latach p. Joanna Mikołajczak kilkakrotnie facylitowała spotkania warsztatowe z kadrą menedżerską w ramach programu Różnorodności i Włączenia, który prowadzę w naszej Firmie. Spotkania były bardzo pozytywnie oceniane przez naszych menedżerów, a wypracowane materiały wysokiej jakości. Polecam panią Joannę Mikołajczak jako sprawnego i profesjonalnego moderatora i trenera."


Mariusz Wichtowski

"Nasze Biuro współpracuje z p. Joanną Mikołajczak stale od kilku lat. Firma perform wsparła naszych kierowników we wdrożeniu procesów związanych z zarządzaniem i rozwojem pracowników, a pani Joanna prowadziła dla naszych kierowników i pracowników warsztaty i szkolenia. W ostatnich dwóch latach pani Joanna Mikołajczak moderowała prace w gronie kadry zarządzającej związane ze zmianą modelu kompetencji, a także prowadziła szkolenie dotyczące komunikacji i współpracy dla pracowników naszego Biura. Wszystkie prace zostały wykonane na najwyższym poziomie i zgodnie z zamówieniem, a uczestnicy szkoleń pozytywnie je ocenili. Polecamy firmę perform oraz panią Joannę Mikołajczak Klientom szukającym ciekawych warsztatów i szkoleń oraz wsparcia w zakresie zarządzania organizacją."


Beata Pawłowska

"Z Panią Joanną Mikołajczak współpracuję od kilku lat. Bardzo cenię sobie jej wieloletnie doświadczenie praktyczne z dziedziny zarządzania i rozwoju ludzi, zarządzania dużymi zmianami i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Największą wartością współpracy z Panią Joanną jest możliwość natychmiastowego przełożenia wyników jej pracy na praktykę biznesową i wprowadzenia pomysłów w życie, co przekłada się na realne wyniki biznesowe i finansowe. […] Przeprowadziłam wnikliwe badanie polskiego rynku doradczego pod kątem firm, które mogłyby nas wesprzeć w procesie zmiany. Szukałam firm z udokumentowanymi sukcesami i praktycznym doświadczeniem. Spotkałam się z wieloma firmami zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi. Wybrałam Panią Joannę Mikołajczak, bo jest praktykiem z wieloletnią, autentyczną wiedzą biznesową o zarządzaniu ludźmi i procesach zmian.

W ramach projektu prowadzonego przez perform zaplanowaliśmy działania w 3 obszarach: (1) oceny i rozwoju kadry na różnych poziomach zarządzania, (2) kompleksowej diagnozy organizacji pod kątem struktury i procesów oraz (3) uruchomienia działań naprawczych w formie projektów. Na początku pracownicy podchodzili do procesu z dużą rezerwą i nieufnością, jednak dzięki zaangażowaniu Pani Joanny oraz jej ogromnej umiejętności słuchania i przekonywania udało się nam uzyskać ich zaangażowanie. W efekcie pracownicy różnych szczebli byli bardzo współpracujący i pomocni w procesie. W projekcie uczestniczyło łącznie kilkaset osób z poziomu zarządu, średniej kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników z różnych obszarów i poziomów organizacji włącznie ze stanowiskami robotniczymi. Pani Joanna i współpracujący z nią konsultanci wykazali się ogromną elastycznością w sposobie komunikacji i współpracy zarówno z kadrą na poziomie zarządu, jak i z pracownikami liniowymi. Zespół perform zaprezentował wysoki profesjonalizm w obszarach biznesowej oceny ludzi, kompleksowej diagnozie organizacji oraz wskazywania kierunków rozwoju, a Pani Joanna wiedzą zarządczą, która pozwala na projektowanie efektywnych struktur i procesów. W wyniku przeprowadzonej diagnozy uzyskaliśmy odpowiedź na pytania: w kogo i jak inwestować, na kim możemy się oprzeć w procesie dalszych zmian, jakie są silne i słabe strony organizacji, które warunkują konieczne zmiany biznesowe oraz jak zmodyfikować wybrane procesy zarządcze i operacyjne, aby uzyskać większą efektywność. Dzięki samemu procesowi prowadzonemu przez kilka miesięcy uzyskaliśmy dużo większe zaangażowanie kadry, a zespoły zaczęły lepiej współpracować.

Wynikiem projektu były konkretne decyzje menedżerskie i biznesowe, które jako Dyrektor Generalny mogłam podjąć przy lepszej znajomości wyzwań organizacji oraz wiedząc jakim zespołem dysponuję. Miało to także praktyczne przełożenie na budżet. Jestem przekonana, że projekt prowadzony przez Panią Joannę Mikołajczak i jej zespół, jak i rezultaty podjętych przez nas w wyniku projektu konkretnych działań naprawczych, przełożyły się na realny wynik pierwszego kwartału […] Jeżeli stanęłabym przed podobnym wyzwaniem w przyszłości, także skorzystałabym z usług perform. Polecam Panią Joannę Mikołajczak i jej zespół jako profesjonalnego i rzetelnego partnera biznesowego w obszarze zarzadzania ludźmi i organizacją."


Monika Klus

"Współpracujemy z Panią Joanną Mikołajczak z firmy perform od roku 2014. Tematyka współpracy dotyczy moderowania warsztatów, prowadzenia szkoleń i konsultacji oraz wdrożeń procesów związanych z rozwojem ludzi. W ostatnich dwóch latach korzystaliśmy zarówno w konsultacji dotyczących doskonalenia zarządzania, jak i z moderowania przez panią Joannę warsztatów dla naszej kadry menedżerskiej. Współpracę z firmą perform oceniamy bardzo pozytywnie i widzimy efekty rozwojowe prowadzonych wspólnie projektów. Rekomenduję współpracę z panią Joanną Mikołajczak menedżerom i pracownikom chcącym doskonalić swoje umiejętności miękkie, jak i działom HR chcącym wdrażać skuteczne narzędzia zarządzania i rozwoju."


Barbara Rajmanska

"Joanna was leading Talent Program at AXA. She was key to not only plan but deliver the program that was running in a complex structure of few companies joined together. She is excellent trainer, coach and creative partner who is able to provide solutions you need for success. Joanna combines excellent client management skills with project management, professionalism and knowledge and ability to create innovative solutions. It was a pleasure to work with her."