„Z Panią Joanną Mikołajczak współpracuję od kilku lat. Bardzo cenię sobie jej wieloletnie doświadczenie praktyczne z dziedziny zarządzania i rozwoju ludzi, zarządzania dużymi zmianami i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Największą wartością współpracy z Panią Joanną jest możliwość natychmiastowego przełożenia wyników jej pracy na praktykę biznesową i wprowadzenia pomysłów w życie, co przekłada się na realne wyniki biznesowe i finansowe. […] Przeprowadziłam wnikliwe badanie polskiego rynku doradczego pod kątem firm, które mogłyby nas wesprzeć w procesie zmiany. Szukałam firm z udokumentowanymi sukcesami i praktycznym doświadczeniem. Spotkałam się z wieloma firmami zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi. Wybrałam Panią Joannę Mikołajczak, bo jest praktykiem z wieloletnią, autentyczną wiedzą biznesową o zarządzaniu ludźmi i procesach zmian.

W ramach projektu prowadzonego przez perform zaplanowaliśmy działania w 3 obszarach: (1) oceny i rozwoju kadry na różnych poziomach zarządzania, (2) kompleksowej diagnozy organizacji pod kątem struktury i procesów oraz (3) uruchomienia działań naprawczych w formie projektów. Na początku pracownicy podchodzili do procesu z dużą rezerwą i nieufnością, jednak dzięki zaangażowaniu Pani Joanny oraz jej ogromnej umiejętności słuchania i przekonywania udało się nam uzyskać ich zaangażowanie. W efekcie pracownicy różnych szczebli byli bardzo współpracujący i pomocni w procesie. W projekcie uczestniczyło łącznie kilkaset osób z poziomu zarządu, średniej kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników z różnych obszarów i poziomów organizacji włącznie ze stanowiskami robotniczymi. Pani Joanna i współpracujący z nią konsultanci wykazali się ogromną elastycznością w sposobie komunikacji i współpracy zarówno z kadrą na poziomie zarządu, jak i z pracownikami liniowymi. Zespół perform zaprezentował wysoki profesjonalizm w obszarach biznesowej oceny ludzi, kompleksowej diagnozie organizacji oraz wskazywania kierunków rozwoju, a Pani Joanna wiedzą zarządczą, która pozwala na projektowanie efektywnych struktur i procesów. W wyniku przeprowadzonej diagnozy uzyskaliśmy odpowiedź na pytania: w kogo i jak inwestować, na kim możemy się oprzeć w procesie dalszych zmian, jakie są silne i słabe strony organizacji, które warunkują konieczne zmiany biznesowe oraz jak zmodyfikować wybrane procesy zarządcze i operacyjne, aby uzyskać większą efektywność. Dzięki samemu procesowi prowadzonemu przez kilka miesięcy uzyskaliśmy dużo większe zaangażowanie kadry, a zespoły zaczęły lepiej współpracować.

Wynikiem projektu były konkretne decyzje menedżerskie i biznesowe, które jako Dyrektor Generalny mogłam podjąć przy lepszej znajomości wyzwań organizacji oraz wiedząc jakim zespołem dysponuję. Miało to także praktyczne przełożenie na budżet. Jestem przekonana, że projekt prowadzony przez Panią Joannę Mikołajczak i jej zespół, jak i rezultaty podjętych przez nas w wyniku projektu konkretnych działań naprawczych, przełożyły się na realny wynik pierwszego kwartału […] Jeżeli stanęłabym przed podobnym wyzwaniem w przyszłości, także skorzystałabym z usług perform. Polecam Panią Joannę Mikołajczak i jej zespół jako profesjonalnego i rzetelnego partnera biznesowego w obszarze zarzadzania ludźmi i organizacją.”